سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
تقویت صنعت شیشه با طرح بازآفرینی شهری

تقویت صنعت شیشه با طرح بازآفرینی شهری

تقویت صنعت شیشه با طرح بازآفرینی شهری   کــارشنــاســان اقتصــادی معتقـدنـد سرمایه‌گذاری باید در حوزه‌هایی باشد که توجیه اقتصادی بالاتری دارد و سرمایه‌گذار در حوزه خود بتواند مواد اولیه‌اش را در داخل کشور و با سهولت تهیه کند تا تولید توجیه اقتصادی داشته باشد. روزگاری ایران در هر دو بخش وابسته به کشورهای دیگر بود. […]