سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
سفارش شيشه مشجر

سفارش شیشه مشجر ؛ کاربرد شیشه مشجر

سفارش شیشه مشجر یا طرح دار ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ آﻧﻬﺎ در مقابل ﻓﺸﺎر و ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ سایر ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ قیمت و کاربرد شیشه مشجر آن را پرطرفدار کرده است. در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﮑﻮرﯾﺖ و مقاوم سازی شیشه، اﻣﮑﺎن ﺷﮑﺴتن آن زیاد اﺳﺖ، شیشه مشجر معمولا برای ایجاد محیط خصوصی […]