سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
وضعيت هنر شيشه گری ايران در دوره قاجار

وضعیت هنر شیشه گری ایران در دوره قاجار

وضعیت هنر شیشه گری ایران در دوره قاجار هنر شیشه‌گری به‌عنوان شاخه‌ای از هنر‌های دستی در طول تاریخ ایـران مـسیر پرفـراز و نشیبی را پیموده است. تا قبـل از دوران قاجـار، شیشه‌گری بـه روش سـنتی در اغلـب شهر‌های ایران مرسوم بود. با این وجود، شیشه هنوز جزو نیاز‌های اصلی مـردم محـسوب نمی‌شد و از این […]