سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
استانداردها؛ آزمایش های استاندارد و ویژگی های شیشه

استانداردها؛ آزمایش های استاندارد و ویژگی های شیشه

استانداردها؛ آزمایش های استاندارد و ویژگی های شیشه ویژگی ها شیشۀ جام باید مسطح یا برجسته و بدون موج ، حباب ، لب پریدگی ، لب برآمدگی ، ترک ، لکه ، دودزدگی و خم و انحنا باشد. ضخامت شیشۀ جام در تمام سطح آن باید یکنواخت باشد و صافی و یکنواختی ضخامت آن به […]