سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
صنعت شیشه، صنعتی با مزیتهای صادراتی

صنعت شیشه، صنعتی با مزیتهای صادراتی

صنعت شیشه، صنعتی با مزیتهای صادراتی یکی از ابعاد مثبت این صنعت به این دلیل است که در کنار تکنولوژی تولید، درعرصه تامین مواد اولیه نیزهیچگونه وابستگی به کشورهای دیگر وجود ندارد و این امر نقطه قوتی است که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت . با این وصف حتی در اوج تحریم […]