سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
 سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
تکنولوژی های توليد ظروف شيشه ای با وزن فوق سبك

تکنولوژی های تولید ظروف شیشه ای با وزن فوق سبک

در این بحث فرم دهی بطری شیشهای و تکنولوژیهای وابسته در دنیا بررسـی مـیشـود. یکـی از عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار در تولید بطری شیـشهای نظریـات و خواسـتهـای مـشتری بـرای اهداف خاص خطوط تولید آنها میباشداگر چه تکنولوژی فرمینگ در دسترس تولید کنندگان بطری، پیش نیاز وزن مناسب برای بطریها
میباشد. در حال حاضر روش تولید ،Narrow Neck Press & Blowتکنولوژی برتر و رایج در تولید سبک استجهت رسیدن به تولید فوق سبک لازم است برخی تغییرات و تجربیات لازم بر روی پروسـه تولیـد که در ذیل نامبرده شده مورد بررسی و اعمال گردد:

  1. آنالیز مذاب که شامل ویسکوزیته و استحکام مذاب میباشد.
  2. نوع روش تولید شامل پروسه تولید، طراحی نیم ساخت، طراحـی و محاسـبات مربـوط بـه کولینگ در قالب و بلنک، تایمینگ تولید
  3. کوتینگ مواد و آنیلینگ ظروف
  4. شناخت نیازها و پروسه تولید مشتری

در ادامه شرح مختصری از پروسههای رایج تولید در دنیا و همین طور بررسـی عوامـل مـورد نیـاز برای رسیدن به تولید فوق سبک را توضیح میدهیم.

پروسه فرم دهی (شکل دهی)

جهت رسیدن به بحث و نکات مربوط به علم تولید فوق سبک در ابتدا شـرح مختـصری از نـوع و روش تولیدات رایج در ایران و دیگر کشورها میپردازیم.

دستگاه تولیدی رایج در دنیا جهت تولید بطریهای شیشهای دسـتگاههـای NIS ، IS و AIS و BIS میباشد. که با توجه به ظرفیت تولید این گونه دستگاهها میتوان با پروسه هـای مختلـف فرمینـگ شیشه، نسبت به تولید با کیفیت اقدام نمود.

روش تولید دمش و دمش BLOW & BLOW

در روش تولید B&Bهر دو پروسه شکل دهی فرم اولیه و بطری با دمش هوا صورت میگیرد.

روش تولید پرس و دمش PRESS & BLOW

در روش P&Bدر مرحله اولیه تولید، شکلدهی نیمساخت اولیه به روش پرس پلانجر و در مرحله دوم شکلدهی ظرف به روش دمـش صورت میگیرد. این نوع پروسه جهت تولید ظروف دهان گشاد یا جار با دهانه بالای 35 میلیمتر صورت میگیرد.

روش تولید پرس و دمش (گردن باریک) Narrow Neck Press & Blow

پیشرفت پروسه تولید NNP&B این اجازه را به ما میدهد وزن بطری را کاهش دهیم. نـوع تولیـد NNP&B مـشابه پروسـه تولیـد P&B میباشد با این تفاوت که استفاده از پلانجر با قطر کم این امکان را میدهد که شما بطریهای بـا وزن کمتـر تولیـد کنیـد. قطعاً با توجه به شکل خاص پلانجر و تماس با مذاب نیازمند کولینگ مناسب آن جهت خنک کاری نوک آن در پروسههای تولید سرعت بالا میباشد (یکی از نکات بسیار مهم تولید فوق سبک)

در پروسه تولید NNP&Bو یا P&Bدر سمت بلنک حجم فضای اشغال شده توسط پلانجـر و فـضای خـالی باقیمانـده در بلنـک متناسب با وزن و حجم ظروف میباشد که این امکان را به شما میدهد با تقسیم مذاب مناسب در قسمتهای مختلف نسبت بـه تولید با ضخامت یکنواخت و همین طور کیفیت بالاتر اقدام کنید.

اشتراک گذاری
برچسب‌ها:

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


2 × = هشت