سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
 سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور

شیشه ترموکرومیک چیست؟

شیشههای هوشمند

شیشههای هوشمند شـامل شیـشههـایی مـیشـوند کـه مـانع عبـور بخـش مشخصی از پرتو خورشید شده و به ساختمانها برای حفظ بازده انرژی بـالاتر کمک میکنند. میزان مصرف انرژی میتواند بهوسیله افـزایش بـازدهگرمـایی
در هوای سرد و کاهش آن در هوای گرم با اسـتفاده از ایـن گونـه پنجـرههـا بهبود یابد. افزودن یک لایـه جـذبکننـده قابـل کنتـرل روی سـطح شیـشه میتواند خواص نوری شیشه را بهوسیله کنترل تـابع شـار حرارتـی خورشـید تغییر دهد .از اینرو، شیشههای هوشمند منجر بـه کـاهش مـصرف انـرژی و تقاضای برق ساختمان میشوند.

شیشه های ترموکرومیک

شیشه ترموکرومیک از مدل‌های شیشه‌های هوشمند

شیشه های ترموکرومیک شیشه هایی هستند که رنگ آنها با تغییـرات دمـایی تغییر میکنـد. ایـن نـوع شیـشه هـا مـیتواننـد از میـزان مـصرف انـرژی در ساختمان ها بکاهند. کاهش تقاضای انرژی در سـاختمان بـه وسـیله تغییـر در خواص عبوری و انعکاسی و همچنـین کـاهش انـرژی خورشـیدی ناخواسـته حاصل میشود. لایه های نازک ترموکرومیک در دماهای پایین معمولادمـای اتاق دارای ساختار مونوکلینیک می باشند.مـواد بـا سـاختار مونوکلینیـک از خود رفتار نیمه هادیبروز میًدهند و دارای انعکاس اندک مخصوصادر ناحیه زیرقرمز نزدیک میباشند. هنگامیکه دما از یک دمای بحرانی بـالاتر مـیرود، ماده ترموکرومیک از ساختار مونوکلینیک به سـاختار روتایـل تغییـر سـاختار میدهد. این پدیده استحاله نیمه هادی به فلـز نامیـده مـیشـود.

در ساختار روتایل حالت گرم ماده مانند یک شبه فلز عملکرده و طیف وسـیعی از پرتو خورشید را بازتاب میدهـد.

 


شرکت ایمن جام پیروزان ارائه دهنده انواع شیشه های مختلف و متنوع از جمله برفی با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت می باشد و در صورت نیاز  هم نصب شیشه را بر عهده خواهد گرفت. شما مشتریان عزیز می توانید شیشه برفی با ابعاد و طرح و رنگ مورد نظر خود را از طریق سایت شرکت ایمن جام پیروزان به نشانی piroozanshop.com سفارش دهید و در کمترین زمان ممکن سفارش خود را تحویل بگیرید.


سیستم‌های ترموکرومیک نیز متشکل از لایه‌ای مخصوص بین دو لایه از شیشه می‌باشند. در این لایه از رنگ دانه‌هایی استفاده می‌شود که با تغییر حرارت تغییر رنگ نشان می‌دهند. تغییر نوسانی ویژگی‌های فیزیکی در این نوع سیستم‌ها بستگی به شرایط حرارتی محیط دارد. این نوع شیشه‌ها معمولاً در دو حالت قرار دارند. یا در حالت شفاف (با بیشترین ضریب عبور برای طیف مرئی و خورشیدی) یا در حالت کدر (با کمترین ضریب عبور برای طیف مرئی و خورشیدی). محرک دما در سطح بیرونی شیشه‌ها باعث ایجاد یک واکنش شیمیایی می‌شود و حالت شیشه تغییر می‌کند.

شیشه ترموکرومیک از مدل‌های شیشه‌های هوشمند

بنابراین می‌توان عملکرد این نوع شیشه‌ها را این طور مطرح کرد که در صورتی که دما بالاتر از دمایی باشد که شیشه در آن برای تغییر حالت طراحی شده است، شیشه کدر خواهد شد و در صورتی که دما پایین‌تر از دمای طراحی شده برای شیشه باشد، شیشه در حالت شفاف باقی خواهد ماند. همانند شیشه‌های فتوکرومیک، تغییر حالت این سیستم‌ها به صورت اتوماتیک انجام می‌شود و انجام این کار به صورت دستی توسط کاربر امکان پذیر نمی‌باشد.

 


شرکت ایمن جام پیروزان ارائه دهنده انواع شیشه های مختلف و متنوع از جمله برفی با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت می باشد و در صورت نیاز  هم نصب شیشه را بر عهده خواهد گرفت. شما مشتریان عزیز می توانید شیشه برفی با ابعاد و طرح و رنگ مورد نظر خود را از طریق سایت شرکت ایمن جام پیروزان به نشانی piroozanshop.com سفارش دهید و در کمترین زمان ممکن سفارش خود را تحویل بگیرید.


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× 8 = هشت